Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTCENTRUM NUMANSDORP B.V. (afgekort S.C.N.)


Artikel 1 Faciliteiten

In de abonnementskosten zijn de volgende faciliteiten inbegrepen: het trainen in de (cardio)-fitnessruimte, het deelnemen aan groepslessen en het gebruik van douche- en sanitaire voorzieningen.

Artikel 2 Abonnementsduur en beëindiging

Een maand abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd. Het opzegtermijn bij een maand abonnement bedraagt één kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan de balie via een uitschrijf formulier, ofwel door een aangetekend schrijven. Opzegging kan steeds tussentijds plaatsvinden mits voor de 27ste dag van iedere kalender maand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, welke per direct moet worden voldaan bij de receptie via pin/contante betaling. Een jaarabonnement wordt afgesloten voor een periode van twaalf volledige te betalen aaneengesloten kalendermaanden en wordt niet automatisch verlengd met een jaarabonnement. Daarna gaat jaarabonnement zonder tegenbericht uwerzijds automatisch over naar maandabonnement met het daarbij behorende tarief. De inschrijfdatum is bepalend voor uw eerste betalingstermijn van de twaalf aaneengesloten kalendermaanden.

Artikel 3 Betaling

Betaling van uw abonnement wordt voldaan via automatische incasso welke plaatsvindt elke 27e van de maand. S.C.N. hanteert per automatische incasso € 1,00 incassokosten per maand. U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Indien wij het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, zal uw TGS bij u eerstvolgende binnenkomst automatisch u de toegang ontzeggen. U krijgt dan alsnog de gelegenheid uw abonnementsgeld ter plekke contant of per pin te voldoen met € 2,50 administratie kosten.

Artikel 4 Technogym System en kluis Sleutel

U ontvangt een Technogym System Sleutel (TGS), welk uw eigendom is. Deze TGS is uw registratie bij S.C.N. en verleent u toegang tot het fitness centrum. De TGS is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar. De TGS verleent u toegang tot de trainingsprogramma's en kan tevens als betalingsmiddel worden gebruikt. De TGS kunt u opwaarderen met een minimumbedrag van € 10,00. Indien u bij opzegging van uw abonnement nog een tegoed heeft staan op uw TGS kunt u dit bedrag gedurende het opzegtermijn opmaken en/of hel aanwezige tegoed besteden aan goederen of artikelen die binnen het centrum verkrijgbaar zijn. Aanwezige tegoeden zullen niet in contanten worden uitbetaald. Bij verlies, diefstal of beschadiging van de sleutel dient u hiervan melding te maken bij de S.C.N. Uw sleutelregistratie zal vervolgens door S.C.N. worden geblokkeerd, waarna u tegen betaling van € 15,00 bij de receptie een nieuwe TGS moet aanschaffen. Het gebruik van het kluissysteem is gratis maar wel voor eigen risico, echter bij verlies, diefstal of beschadiging van de kluissleutel zijn wij genoodzaakt om € 15,00 inrekening te brengen.

Artikel 5 Tijdelijk stopzetten van het abonnement

Het tijdelijk stopzetten van een abonnement is niet mogelijk. In uiterste geval, wat door het S.C.N. Team wordt beoordeeld, kunt u een gratis verlenging krijgen met een maximum van drie maanden als tegemoetkoming. Om hiervoor in aanmerking moet u bij ons een schriftelijk verzoek indienen. De betalingsverplichting blijft in het geval van een tijdelijke stopzetting echter ongewijzigd.

Artikel 6 Wijzigingen van de abonnementskosten

S.C.N. behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Indien u de wijziging van de abonnementskosten niet accepteert heeft u het recht om het abonnement binnen één maand schriftelijk op te zeggen aan de balie via een uitschrijf formulier. Bij her activeren van een lidmaatschap werden € 15,00 administratie kosten in rekening gebracht. indien u in hel bezit bent gekomen van een TGS van derden en u toch lid wilt worden, wordt er € 15,00 administratiekosten aan u doorberekend.

Artikel 7 Openingstijden

De openingstijden van het sportcentrum worden vastgesteld door directie S.C.N. Indien deze wijzigen, zult u daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld door middel van publicatie in het sportcentrum en mail. Tijdens officiële feestdagen zal ons sportcentrum gesloten zijn. Bij een temperatuur van 28 graden en meer sluit S.C.N. haar deuren tussen 12.00uur - 17.00uur. Tijdens de maanden juli en augustus sluit S.C.N. voor twee weken haar deuren zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of restitutie hiervan.

Artikel 8 Kleding / Textielvoorschriften

In de sportruimtes van S.C.N. dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen en het gebruik van een handdoek is verplicht.

Artikel 9 Orde / instructievoorschriften

Het is verboden om anabolen / drugs / alcohol / rook artikelen te gebruiken binnen S.C.N. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van S.C.N. reeds betaalde abonnementsgelden of credit op de TGS sleutel kan doen gelden. Het is niet toegestaan om consumpties (behoudens mineraalwater) te nuttigen binnen S.C.N. vastgestelde ten aanzien van kleding/schoeisel, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglement is S.C.N. gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave hiervan.

Artikel 10 Veiligheid en aansprakelijkheid

De directie van S.C.N. is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het sportcentrum. U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico's met zich meebrengt. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport binnen het sportcentrum kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart S.C.N. voor alle aanspraken en uzelf en van derden ten deze.

Artikel 11 Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet worden door de directie van S.C.N. beoordeeld en beslist.

Locatie

Sportcentrum Numansdorp

Edisonstraat 4

3281NC Numansdorp

 

Bekijk via Google Maps

Contact

Kom langs aan de Edisonstraat of bel

Tel: 0186 683 065

 

Wij zijn geregistreerd bij de KvK

KvK: 63035057

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag

07:00 - 21:30

Zaterdag en zondag

08:30 - 16:30

Openingstijden op feestdagen